Mga Karapatan at Responsibilidad ng Mga Manggagawa

Sa pagsusumikap at kaunting swerte, maaari mong makita na lumago ang laki at saklaw ng iyong negosyo. Mula sa isang operasyon ng isang tao, lumaki ka - marahil sa pamamagitan ng pagkuha ng isang miyembro ng pamilya bilang isang empleyado, pati na rin ang pagdaragdag ng mga karagdagang empleyado mula sa labas ng pamilya. Ngayon, gumagamit ka ng isang tauhan ng dose-dosenang o marahil daang-daang mga manggagawa. Anuman ang laki ng iyong operasyon, mahalagang maunawaan ang mga karapatan at responsibilidad sa lugar ng trabaho para sa iyong lumalaking koponan. Pinoprotektahan ng mga batas federal, estado at lokal ang iyong mga manggagawa mula sa pagsasamantala at diskriminasyon. Sa parehong oras, pinoprotektahan ng mga batas sa lugar ng trabaho ang mga employer sa pamamagitan ng pagtukoy sa ilang mga responsibilidad ng mga manggagawa mismo.

Mga Karapatan ng Trabaho: Mga Batas sa Diskriminasyon

Ang iba't ibang mga batas ng pederal ay ipinagbabawal na makilala ang mga empleyado o mga potensyal na pag-upa batay sa ilang mga personal na katangian. Ang pangunahing batas ay ang Batas sa Karapatang Sibil, bagaman maraming pagbabago at iba pang mga batas ang nagpalawak ng mga proteksyon ng manggagawa.

Sa pangkalahatan, idinidikta ng Batas sa Karapatang Sibil na hindi ka makakagawa ng mga desisyon tungkol sa pagkuha, pagpapaputok, pagsulong, pagsasanay o iba pang tungkulin ng manggagawa batay sa lahi, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal o pinagmulang pambansa. Ang ibang mga batas ay nagbibigay ng karagdagang mga karapatan ng manggagawa upang ang diskriminasyon batay sa pagbubuntis, edad o kapansanan ay ipinagbabawal din. Ang mga kumpanya ay hindi maaaring gumamit ng impormasyong genetiko, na maaaring makuha mula sa isang preemployment na pagsusuri sa kalusugan, bilang batayan ng mga pagpapasya.

Ang mga batas ng estado at lokal ay maaaring magbigay ng karagdagang mga proteksyon sa iyong pamayanan, kaya mahalaga na manatiling kamalayan sa mga pinakabagong pag-unlad. Ang ilang mga estado ay nagpalawak ng mga pederal na kahulugan. Halimbawa, ang diskriminasyon sa edad na pederal ay nalalapat sa mga manggagawa na 40 taong gulang pataas, ngunit ang ilang mga estado ay gumagamit ng mas batang edad bilang kanilang cutoff.

Ang mga lokal na pamayanan kung minsan ay mas mapaghangad sa pagpapalawak ng mga proteksyon sa mga bagong kinikilalang klase, tulad ng mga kinakailangan upang mapaunlakan ang mga manggagawa sa transgender.

Mga Karapatan ng Trabaho: Kalusugan at Kaligtasan

Ang mga manggagawa ay nararapat sa makatuwirang ligtas at ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho, at ang karapatang ito ay na-code sa mga batas na pederal tulad ng Occupational Safety and Health Act (OSHA). Ang aktwal na mga kinakailangan sa ilalim ng batas pederal - na madalas na pinalawak sa ilalim ng mga batas ng estado at lokal din - ay iba-iba. Ang mga probisyon para sa kaligtasan ng mga manggagawa para sa mga aktibidad sa tingian ay naiiba mula sa mga nasa isang lugar ng konstruksyon o isang pagpapatakbo sa pagmamanupaktura, halimbawa. Siguraduhing may kamalayan ka sa mga probisyon sa kaligtasan na nalalapat sa iyong negosyo.

Mga Karapatan ng Trabaho: Mga sahod at Oras

Muli, itinakda ng batas pederal ang batayan para sa mga karapatan ng mga manggagawa patungkol sa bayad, mga iskedyul ng pagbabayad at pangkalahatang kondisyon sa pagtatrabaho. Gayunpaman, ang mga karapatang ito ay madalas na pinalawak ng mga batas ng estado at lokal o sa pamamagitan ng iba pang mga sasakyan, tulad ng mga kontrata sa bargaining ng unyon.

Itinatakda ng mga batas ang minimum na sahod para sa maraming mga manggagawa pati na rin isang minimum na edad kung saan maaaring kunin ang mga empleyado. Inaatasan din ng mga batas ang mga partikular na patakaran para sa pag-obertaym, mga pahinga sa pahinga at maximum na oras na nagtrabaho. Ang mga detalye ay nag-iiba mula sa industriya hanggang sa industriya; ang tip-earning waitstaff sa isang restawran ay hindi napapailalim sa parehong minimum na mga patakaran sa sahod tulad ng mga clerks sa isang tingiang tindahan ng tindahan, halimbawa.

Mga Pananagutan ng Manggagawa: Pakikinig sa Boss

Ang mga manggagawa ay karaniwang isinasaalang-alang bilang mga empleyado na nasa kalooban. Iyon ay, mayroon silang trabaho dahil pinili ng kanilang kumpanya na kunin sila, at ang kanilang pangunahing responsibilidad ay upang maisakatuparan ang trabahong tinanggap sa kanila. Ang tagapag-empleyo ay wala sa partikular na obligasyon na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Ang kabiguan sa bahagi ng isang manggagawa upang maisakatuparan ang mga responsibilidad sa trabaho ay nangangahulugang pagtakbo ng panganib na mawalan ng trabaho ang manggagawa.

Gayunpaman, ang mga karapatan at responsibilidad ay nagsasapawan. Halimbawa, protektado ang mga empleyado laban sa paghihiganti sa pag-uulat ng isang paglabag sa kalusugan sa isang lugar ng trabaho. Kung ang trabahador ay pinatalsik para sa naturang pag-uulat, maaari niyang hamunin ang pagtanggal sa kanya bilang hindi makatarungan. Kahit na ang manggagawa ay isang nasa-kagustuhang empleyado, hindi pinahihintulutan ang employer na tanggalin siya bilang isang panukalang gumanti sa sitwasyong iyon.

Ang ilang mga trabaho ay may tiyak na mga responsibilidad ng empleyado. Ang isang accountant ay may katungkulang fiduciary sa kanyang employer; inaasahang hindi makakasama ang isang doktor. Lahat ng mga empleyado ay may responsibilidad na sundin ang batas. Gayunpaman, pangunahing responsibilidad ng isang manggagawa ay upang maisakatuparan ang mga gawain ng trabaho na tinukoy ng employer.