Paano Makakaapekto ang Mga Plano ng Cafeteria sa isang W-2?

Ang cafeteria, o Seksyon 125, ay may kasamang mga plano na sinusuportahan ng employer na mga benepisyo na ibinubukod mula sa federal at karaniwang, mga buwis ng estado. Ang iyong mga empleyado ay nagbabayad para sa mga benepisyong ito ng pre-tax na pera, na hindi mo isinasama sa kanilang nabubuwisang sahod sa kanilang taunang W-2s. Ang Serbisyong Panloob na Kita ay may mga tiyak na patakaran para sa mga plano sa cafeteria at W-2.

Pangkalahatang Panuntunan

Ang isang plano sa cafeteria ay maaaring may kasamang kwalipikadong kalusugan, aksidente, kapansanan at seguro sa buhay; tulong sa pag-aampon; 401 (k) mga kontribusyon; mga account sa pagtitipid sa kalusugan; saklaw ng mga serbisyong ligal na pangkat; at umaasang tulong sa pangangalaga. Karaniwan, isinasama mo lamang ang mga nasisingil na suweldo ng iyong mga empleyado sa kanilang W-2 at ibinubukod ang kanilang mga pagbabawas bago pa buwis. Halimbawa, inilalagay mo ang mga nasisingil na suweldo na napapailalim sa pederal na buwis sa kita sa kahon 1; sahod na napapailalim sa buwis sa Social Security at buwis sa Medicare, ayon sa pagkakabanggit, sa mga kahon 3 at 5; at sahod na napapailalim sa mga buwis ng estado at lokal, ayon sa pagkakabanggit, sa mga kahon 16 at 18. Ang mga sahod na ito ay hindi kasama ang mga pagbawas sa plano ng cafeteria na naibukod sa mga buwis na iyon.

Mga pagbubukod

Maglagay ng pag-iingat kapag nagsasaad ng mga nasisingil na suweldo sa W-2, dahil ang bawat benepisyo sa plano ng cafeteria ay may sariling implikasyon sa buwis. Halimbawa, ang mga premium na seguro sa buhay na pang-grupo sa saklaw na hihigit sa $ 50,000 ay hindi paunang pa buwis kahit na inaalok sa loob ng isang plano ng cafeteria. Sa kasong ito, magsama ng mga premium para sa saklaw na higit sa $ 50,000 sa mga nasisingil na suweldo ng iyong mga empleyado. Gayundin, habang ang pre-tax na 401 (k) na mga kontribusyon ay hindi nakukuha mula sa pederal na buwis sa kita, napapailalim sila sa mga buwis sa Social Security at Medicare. Sa kasong ito, ibukod ang 401 (k) na mga kontribusyon mula sa pederal na sahod ng iyong mga empleyado sa kahon 1 at isama ang mga ito sa Social Security at sahod ng Medicare, ayon sa pagkakabanggit, sa mga kahon 3 at 5.

Mga Pakinabang na Nakasalalay sa Pangangalaga

Ang mga dependent na pag-aalaga na naaangkop na account sa paggastos ay hayaan ang iyong mga empleyado na magtabi ng pre-tax na pera sa pamamagitan ng pagbawas sa payroll upang mabayaran ang mga gastos sa pangangalaga sa bata o matatanda. Kung naaangkop, sa kahon 10 ng W-2, sabihin ang mga nakasalalay na halaga sa pag-aalaga mo para sa empleyado at / o halagang binayaran ng empleyado. Tulad ng oras ng paglalathala, para sa mga nag-asawa na magkasamang mga filer, ang halaga na hanggang $ 5,000 ay hindi maaaring maisama at hindi dapat isama sa mga kahon na 1, 3 o 5. Para sa magkahiwalay na pagsasampa ng mga may-asawa, ang limitasyong hindi maisasaayos ay $ 2,500. Ang mga halagang lumalagpas sa threshold ay maaaring mabuwis at dapat mapunta sa mga kahon 1, 3 at 5.

Mga Pakinabang sa Kalusugan

Sa ilalim ng Batas sa Pag-iingat ng Pasyente at Abot-kayang Batas sa Pangangalaga, para sa 2012 W-2s at pagkatapos, dapat mong iulat ang kabuuang halaga ng saklaw ng iyong mga benepisyo sa kalusugan sa pangkat sa kahon 12. Ang gastos sa saklaw ay may kasamang mga halaga kapwa nagbabayad ang iyong mga empleyado ng paunang buwis at pagkatapos ng buwis pera Ang mga empleyado lamang na lumahok sa plano ang kailangang magkaroon ng impormasyong ito sa kanilang mga form na W-2. Ang IRS ay may mga tiyak na patnubay para sa impormasyon na dapat isama sa halaga ng saklaw. Halimbawa, magsasama ka ng mga halaga para sa pangunahing medikal, ngunit ibubukod ang mga halaga para sa mga kaayusan sa pagtitipid sa kalusugan. Ginagamit ng pamahalaang federal ang data na ito upang mas maunawaan ang kabuuang halaga ng inseguro sa kalusugan na sinusuportahan ng employer at iba pang saklaw. Ang impormasyong ito ay hindi nagdaragdag ng sahod na nasisingil ng iyong mga empleyado.