Paano Baguhin ang Mga Artikulo ng Pagsasama

Ang karaniwang batas ay patungkol sa mga artikulo ng pagsasama bilang isang kontrata sa pagitan ng korporasyon, iyong gobyerno ng estado at ang mga shareholder ng korporasyon. Samakatuwid, kung nais mong gumawa ng pagbabago sa mga artikulo, kailangan mo ng pag-apruba ng lahat ng mga shareholder sa karaniwang batas. Gayunpaman, ang karamihan sa mga estado ay hindi na sumusunod sa karaniwang batas. Ang mga estado ay may mga pamamaraang ayon sa batas para sa paggawa ng mga pagbabago, at bilang isang resulta, karaniwang hindi kailangan ng mga korporasyon ang pag-apruba ng lahat ng mga shareholder upang gumawa ng pagbabago sa mga artikulo ng pagsasama. Ang mga shareholder lamang na may karapatan na bumoto ang kailangang aprubahan ang pagbabago sa mga artikulo, at sa ilang mga estado, ang mga shareholder ay hindi na kailangang aprubahan ang pagbabago sa mga artikulo.

1

Kumuha ng mga artikulo ng pagbabago ng mga artikulo ng pagsasama (kung minsan ay tinatawag na sertipiko ng pag-amyenda ng mga artikulo ng pagsasama) mula sa Kalihim ng Estado ng iyong estado. Maaari itong matagpuan sa opisyal na website ng gobyerno ng iyong estado.

2

Kumuha ng isang kopya ng orihinal na mga artikulo ng pagsasama. Mag-draft ng anumang mga pagbabagong nais mong gawin.

3

Imungkahi ang pagbabago sa mga artikulo ng pagsasama sa Lupon ng Mga Direktor. Tumawag ng isang espesyal na pagpupulong ng Lupon ng Mga Direktor, o hawakan ang boto sa isang regular na pagpupulong ng mga direktor. Kung tumawag ka ng isang espesyal na pagpupulong, bigyan ang bawat direktor ng abiso ng oras, petsa at lugar ng pagpupulong. Kung ang lupon ay humahawak ng boto sa isang regular na pagpupulong ng lupon, ang mga direktor ay hindi nangangailangan ng paunawa. Sa anumang kaso, ang lupon ay dapat bumoto sa pagbabago ng mga artikulo ng pagsasama sa isang pagpupulong ng lupon.

4

Magpatibay ng isang resolusyon. Upang magkaroon ng wastong boto sa isang resolusyon, ang isang korum ay dapat naroroon sa pagpupulong. Ang isang korum ay kumakatawan sa isang karamihan ng mga tao na naglilingkod bilang mga direktor sa lupon. Kung ang isang korum ay naroroon, maaaring aprubahan ng lupon ang isang resolusyon na may isang karamihan ng mga direktor na bumoto para sa ipinanukalang pagbabago sa mga artikulo. Kung hinihiling ng iyong estado na aprubahan ng mga shareholder ang pagbabago sa mga artikulo, dapat isumite ng lupon ang resolusyon para sa isang boto sa pulong ng mga shareholder. Karaniwan, ang mga sumusunod na pagbabago ay hindi nangangailangan ng pag-apruba ng shareholder: pagpapalawak ng oras na itinalaga para sa pagkakaroon ng iyong korporasyon; pagbabago ng pangalan ng korporasyon; at pag-aalis ng mga pangalan at address ng korporasyon, paunang rehistradong ahente at paunang mga direktor.

5

Magpadala ng nakasulat na abiso ng pagpupulong sa bawat shareholder na may karapatang bumoto sa pulong. Dapat sabihin ng paunawa na nais ng lupon na baguhin ang mga artikulo ng pagsasama.

6

Humawak ng isang boto. Ang karamihan ng lahat ng natitirang pagbabahagi na may karapatan na bumoto ay dapat aprubahan ang pagbabago sa mga artikulo sa pulong ng shareholder, kung kinakailangan ng iyong estado.

7

Punan ang mga artikulo ng pagbabago ng mga artikulo ng pagsasama form na may mga panghuling pagbabago. Kinakailangan ng form na ibigay mo ang pangalan ng iyong korporasyon at ang bilang ng artikulong nais mong baguhin. Sabihin ang pagbabago na inaprubahan ng lupon ng mga direktor at / o ng mga shareholder. Lagdaan at lagyan ng petsa ang mga artikulo ng susog.

8

I-file ang mga susugan na artikulo sa Kalihim ng Estado at bayaran ang kinakailangang bayad.