Kung ang isang Negosyo ay Nakasara Maaari Bang Magkaroon ng Mga Pakinabang sa Kawalan ng Trabaho ang May-ari?

Ang mga batas tungkol sa seguro sa pagkawala ng trabaho ay nag-iiba ayon sa estado. Sa ilang mga estado, kahit na ang mga may-ari ng negosyo ay maaaring bayaran ng kompensasyon sa kawalan ng trabaho. Kung hindi ka sigurado kung maaari kang mag-aplay para sa mga benepisyo, makipag-ugnay sa iyong tanggapan ng lokal na trabaho para sa karagdagang impormasyon. Ang mga tanggapan sa pagtatrabaho sa estado ay maaaring mapunta sa iba't ibang mga pangalan, ngunit ang mga magagamit na serbisyo ay pareho.

Pagiging Karapat-dapat para sa Mga Pakinabang sa Kawalan ng Trabaho

Sa karamihan ng mga estado, upang maging karapat-dapat para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho ang isang indibidwal ay dapat matugunan ang ilang mga kinakailangan. Dapat kang pisikal na makapagtrabaho, magagamit upang magtrabaho ng isang full-time na trabaho, aktibong naghahanap ng trabaho at walang trabaho nang wala kang kasalanan mismo. Dapat kang mag-ulat sa iyong lokal na tanggapan ng serbisyo sa pagtatrabaho at kumpletuhin ang mga lingguhan o bi-lingguhang mga porma ng paghahabol kung kinakailangan.

Sa kabila ng pagtugon sa mga pamantayang ito, ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili na nagmamay-ari ng maliliit na negosyo ay maaaring hindi kwalipikado para sa mga benepisyo. Tutukuyin ng iyong tanggapan ng trabaho sa estado kung karapat-dapat kang mag-file ng isang claim sa insurance ng kawalan ng trabaho.

Pagiging Karapat-dapat ng Mga Nag-iisang Pag-aari

Pangkalahatan, kung ikaw ang nag-iisang pagmamay-ari ng isang negosyo, hindi ka kinakailangang magbayad ng buwis sa seguro sa kawalan ng trabaho sa iyong sarili. Kung hindi ka nag-aambag sa pondo ng insurance ng kawalan ng trabaho ng iyong estado, hindi ka karapat-dapat na makatanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho kung sakaling tumigil ang iyong negosyo. Kinakailangan ang mga nagmamay-ari na magbayad ng buwis sa seguro sa kawalan ng trabaho sa mga empleyado.

Kumita ng isang sahod

Bilang isang may-ari ng negosyo, maaari kang maging kwalipikado para sa mga benepisyo ng seguro sa kawalan ng trabaho kung babayaran mo ang iyong sarili ng suweldo o sahod bukod sa pagtanggap ng mga dividend. Kung gumuhit ka ng isang regular na paycheck kasama ang iba pang mga empleyado ng negosyo, dapat mong ihawak ang mga buwis sa kita, Social Security, Medicare at tax ng insurance sa kawalan ng trabaho mula sa iyong mga kita.

Ang problema ay bagaman nagtatrabaho ang maliliit na may-ari ng negosyo, marami ang hindi kayang bayaran ang kanilang sarili sahod. Habang wala silang mga kita na nagmumula sa sahod, sa teknikal hindi sila walang trabaho, at samakatuwid, ay hindi nakakolekta ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho. Kahit na babayaran mo ang iyong sarili ng sahod, kakailanganin mong isara ang iyong negosyo nang wala kang kasalanan upang maging kwalipikado para sa kawalan ng trabaho.

Mga Panuntunan para sa S Corporations

Kung ikaw ay isang maliit na may-ari ng negosyo na nagpapatakbo ng iyong sariling isang korporasyon, maaari kang hilingin na magbayad ng buwis sa seguro sa kawalan ng trabaho ng estado sa iyong suweldo. Bilang isang shareholder sa isang korporasyong S na nagtatrabaho sa negosyo, ikaw ay itinuturing na isang empleyado. Tulad ng anumang ibang mga empleyado na nagtatrabaho para sa iyong negosyo, karapat-dapat kang makatanggap ng mga benepisyo ng empleyado, kabilang ang bayad sa kawalan ng trabaho. Nalalapat ito hangga't naiuulat mo ang iyong sarili bilang isang empleyado at magbabayad ng mga buwis sa seguro sa kawalan ng trabaho sa iyong sahod.

Sa pamamagitan ng pagpili ng katayuan sa S corporation, ang mga maliliit na negosyo na pinapatakbo ng nag-iisang pagmamay-ari ay binubuwisan nang isang beses lamang. Bilang isang shareholder, nagbabayad ka ng buwis sa kita sa bahagi ng mga natatanggap mong kita mula sa negosyo. Sa ilang mga estado, ang mga indibidwal na mayroong 10-porsyento o higit na interes sa pagmamay-ari sa isang negosyo ay hindi maaaring maging karapat-dapat para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho.