Kahilingan sa Tanghalian ng Trabaho ng Texas

Maraming mga empleyado ang maling impormasyon tungkol sa kung anong mga batas sa estado at pederal na itinadhana para sa mga pahinga sa tanghalian. Ang pag-aaral tungkol sa Texas workforce na kinakailangang tanghalian ay makatipid sa iyo ng maraming oras at mga isyu. Kung pagmamay-ari mo o balak mong magsimula ng isang maliit na negosyo sa Texas, kailangan mong malaman ang mga batas sa pederal at estado na paggawa. Ang mga batas na ito ay nagtataguyod ng mga patakaran na dapat sundin ng mga employer, at kapwa ang mga employer at empleyado ay madalas na hindi maintindihan kung ano ang hinihiling ng mga batas. Ang mga katotohanan ay medyo hiwa tungkol sa mga kinakailangan sa pahinga sa tanghalian ng empleyado, at maaaring mapagaan ng mga employer ang ilang pag-igting sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa mga kinakailangang pahinga sa tanghalian sa mga empleyado.

Walang Mandatory Lunch Break

Maraming mga estado ang nagpapatupad ng mga batas na nangangailangan ng mga employer na magbigay sa mga manggagawa ng pahinga sa tanghalian. Karaniwan, nalalapat lamang ang mga batas kapag nagtatrabaho ang mga empleyado ng isang partikular na bilang ng oras. Gayunpaman, ang batas ng pederal at batas ng estado ng Texas ay hindi nangangailangan ng mga employer na magbigay sa mga empleyado ng pahinga sa tanghalian. Pinili ng mga tagapag-empleyo kung bibigyan ang mga empleyado ng tanghalian sa panahon ng paglilipat ng trabaho. Ang tanging pagbubukod ay nagsasangkot sa mga ina na nagpapasuso. Dapat silang makatanggap ng tanghalian na pahinga ng hindi bababa sa 30 minuto.

Patas na Batas sa Pamantayan sa Paggawa

Habang ang mga break ng tanghalian ay hindi sapilitan, ang pederal na Patas na Pamantayan sa Labor Labor ay nagtatakda ng ilang pangkalahatang mga patakaran tungkol sa mga break sa tanghalian, at ang batas ng estado ng Texas ay nagpapakita ng mga batas na ito. Mahalaga, ang pahinga na 30 minuto o higit pa ay bumubuo ng isang tanghalian, at ang batas ng pederal at estado ay hindi nangangailangan ng mga employer na bayaran ang mga empleyado para sa oras na ito kapag ang mga empleyado ay hindi nakikibahagi sa trabaho habang kumakain. Kung ang isang tagapag-empleyo ay nagbibigay ng pahinga na mas maikli sa 30 minuto, dapat itong bayaran.

Nagtatrabaho Sa Pamamagitan ng Tanghalian

Dahil hindi kinakailangan ng pahinga sa tanghalian, ang ilang mga employer ay maaaring hikayatin ang mga empleyado na kumain habang nagtatrabaho sila. Kung ang isang empleyado ay kinakailangan na magsagawa ng anumang mga tungkulin habang kumakain, sinabi ng batas na ang oras ay hindi mabibilang bilang isang tanghalian. Ang mga empleyado ay dapat na ganap na mapawi ang tungkulin sa trabaho habang nasa tanghalian. Kung ang mga empleyado ay hindi ganap na malaya sa mga tungkulin sa trabaho sa panahon ng kanilang break sa tanghalian, dapat bayaran ng employer ang mga empleyado para sa oras.

Mga Extension ng Break ng Lunch

Ang mga batas sa estado ng Federal at Texas ay hindi hinihingi ang mga employer na bayaran ang mga empleyado na nagpapalawak ng kanilang break sa tanghalian lampas sa pinahintulutang tagal ng panahon. Kung ang isang empleyado ay tumatagal ng isang oras na pahinga kapag 30-minutong pahinga lamang ang pinahintulutan, hindi dapat bayaran ng employer ang empleyado para sa sobrang kalahating oras na oras ng paglilipat ng trabaho. Ang mga employer ay hindi rin kailangang magbayad ng mga empleyado kapag ang mga awtorisadong break sa tanghalian ay umaabot nang lampas sa 30 minuto. Kung ang empleyado ay nakatanggap ng isang oras na pahinga sa tanghalian, ang empleyado na iyon ay hindi binabayaran ng isang oras.

Hindi Paghihiganti

Dapat bayaran ng mga employer ang mga empleyado na nagtatrabaho sa isang tanghalian kahit na hindi sinabihan ang empleyado na magtrabaho sa panahon ng tanghalian. Kung susubukan ng isang tagapag-empleyo na i-dock ang empleyado para sa oras na nagtrabaho, ang empleyado ay maaaring gumawa ng mga hakbang upang mabawi ang naka-dock na bayad. Ang Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos ay tumatanggap ng mga paghahabol ng mga empleyado tungkol sa mga naturang paglabag sa batas pederal, at itinatadhana ng batas na pederal na hindi maaaring gumanti ang mga tagapag-empleyo laban sa mga empleyado na nag-file ng nasabing mga paghahabol.